PDA

View Full Version : Đếm số bản ghi sau khi lọc


sinhvienpy89
14-05-2010, 06:37 PM
Thông thường, sau khi chúng ta đã lọc các bản ghi, được sử dụng bằng công cụ AutoFilter

của Excel.Thì thanh Status Bar nó sẽ đếm được nhưng Bản ghi được hiện thị.
Các bạn có thể dùng hàm Subtotal với tham số của hàm Count.Nhưng nhanh hơn chúng ta có thể nhình chỗ này.
http://c.upanh.com/upload/6/582/T30.10766087_1_1.gif
Thông tin cho thấy là nó đã lọc đựoc 10 dòng thỏa điều kiện trong 37 dòng.


Nguồn:
Count of Filtered Records in Status Bar Normally, after you have applied an Excel AutoFilter, the Status Bar shows a count of visible records
---------- Post added at 06:21 PM ---------- Previous post was at 06:11 PM ----------

Đếm những dòng bằng công thức Subtotal:
Để đếm những dòng có dữ liệu mà chúng ta đã nhìn thấy, bạn có thể dùng công thức Subtotal.Ví dụ để đếm những có bao nhiều hàng đựoc hiển thị trong cột D gồm những con số này.Bạn có thể dùng công thức sau.
=SUBTOTAL(2,D: D)
Số 2 là đối số đầu tiên của Excel nó giống như là hàm Count để đếm những dữ liệu hiện thị.
http://c.upanh.com/upload/6/583/CS0.10766831_1_1.gif

Nguồn:
For a record count of the visible rows which contain data, you can use the Subtotal function in a formula in the same row as your headings. For example, to count the visible entries in column D which contain numbers, you could use this formula:
=SUBTOTAL(2,D: D)
The 2 in the first argument tells Excel to use the COUNT function on the visible cells in the range.
To count rows that contain text, you could change the formula:

---------- Post added at 06:26 PM ---------- Previous post was at 06:21 PM ----------

Đếm những dòng có chứa dữ liệu là TEXT:
Để ++++ những cột mà có dữ liệu là TEXT thì bạn hãy đổi thành công thức sau:
=SUBTOTAL(3,C:C)-1
Đối số thứ 3 trong Công thức là chỉ đến dùng hàm Counta
-1: là loại bỏ hàng đầu tiền vì nó là tiêu đề cột, không có đếm.
Chú ý:Những ô trống sẽ không đựoc đếm khi nó nằm trong cột này.
Nguồn:
=SUBTOTAL(3,C:C)-1
The 3 is for the COUNTA function, and the -1 removes one for the row which contains the column heading. NOTE: Blank cells will not be counted -- use a column with no blank cells.

---------- Post added at 06:37 PM ---------- Previous post was at 06:26 PM ----------

TÍnh năng tự động tính của Excel:
Chọn một cột mà nó không có giá trị trống( tức là bạn đã dùng Nonblank rồi đó)
Kích chuột phải lên vùng nổi gần thanh Status.
Chọn Count, nó sẽ cho bạn biết là có bao nhiêu ô đựoc chọn.
Nếu mà bạn đã chọn luôn cả dòng tiêu đề thì hãy bỏ chúng ra.
Để thấy toàn bộ dòng hơn hãy chọn Data-->Filter-->Show All.
Hãy chọn một cột nào đó và nhìn xuống dưới màn hình.Bạn có thể dùng hàm Max, Min chỉ có một cú Right Click đơn giản.
http://c.upanh.com/upload/6/583/3L0.10767484_1_1.gif
Workaround #2 -- Status Bar AutoCalc

(from Excel MVP Dave Peterson) 1. Select a column that you know is non-empty.
2. Right-click on the embossed area of the status bar.
3. Choose Count -- it'll tell you how many are in the selected cells.
4. (If you included the header rows, subtract them.)
To see how many total rows, choose Data>Filter>Show All, select a nice column and look at the bottom of the screen.
The nice thing about this is you can get Min/Max/Average/etc. with just simple mouse clicks and selections.