PDA

View Full Version : Mục lục tổng hợp Đơn giá xây dựng các địa phương


pth911
25-08-2011, 09:56 AM
Đơn giá xây dựng T.P Hà Nội (http://www.4shared.com/file/146595197/63c8be/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Ha_Noi.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 192/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 193/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 204/2006/QĐ-UBND ngày 21/11/2006 của UBND thành phố Hà Nội

Đơn giá xây dựng T.P Hồ Chí Minh (http://www.4shared.com/file/146598784/76960c2a/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_TP_Ho_Chi_Minh.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 104/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 103/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006 của UBND thành phố HCM

Đơn giá xây dựng tỉnh An Giang (http://www.4shared.com/file/146594238/d0c9e499/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_An_Giang.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 31/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 32/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 33/2006/QĐ-UBND ngày 30/06/2006 của UBND tỉnh An Giang

Đơn giá xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (http://www.4shared.com/file/146594275/ca145d20/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Ba_ria_-_Vung_tau.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2056/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2057/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 2058/2006/QĐ-UBND ngày 18/07/2006 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu (http://www.4shared.com/file/146594564/a1474a72/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Bac_Lieu.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 23/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh Bạc Liêu

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Kạn (http://www.4shared.com/file/146594376/52df66ad/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Bac_Kan.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1719/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 1720/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 1721/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh Bắc Kạn

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Giang (http://www.4shared.com/file/146594309/8d21edfb/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Bac_Giang.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 77/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 79/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 78/2006/QĐ-UBND ngày 01/12/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang

Đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh (http://www.4shared.com/file/146594596/c8d13791/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Bac_Ninh.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát số 102/2007/QĐ-UBND ngày 18/01/2007 của UBND tỉnh Bắc Ninh

Đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre (http://www.4shared.com/file/146594635/a97130f8/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Ben_Tre.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1662/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 1659/2006/QĐ-UBND ngày 18/07/2006 của UBND tỉnh Bến Tre

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Dương (http://www.4shared.com/file/146594701/84f3cd15/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Binh_Duong.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát số /2006/QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Bình ­Dương

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Định (http://www.4shared.com/file/146594665/d406c4bd/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Binh_Dinh.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 111/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 112/QĐ-UBND ngày 16/10/2006 của UBND tỉnh Bình Định

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Phước (http://www.4shared.com/file/146594734/dfb46a59/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Binh_Phuoc.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát số /2006/QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Bình Phước

Đơn giá xây dựng tỉnh Bình Thuận (http://www.4shared.com/file/146594771/cbb25bd2/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Binh_Thuan.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát số 48/2006/QĐ-UBND ngày 13/06/2006 của UBND tỉnh Bình Thuận

Đơn giá xây dựng tỉnh Cao Bằng (http://www.4shared.com/file/146594839/aa5951d9/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Cao_Bang.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2289/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2287/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 2288/2006/QĐ-UBND ngày 20/10/2006 của UBND tỉnh Cao Bằng

Đơn giá xây dựng T.P Đà Nẵng (http://www.4shared.com/file/146594875/c783d8f6/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Da_Nang.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng Lắp đặt số 89/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 90/2006/QĐ-UBND ngày 14/10/2006 của UBND thành phố Đà Nẵng

Đơn giá xây dựng tỉnh Đăk Lăk (http://www.4shared.com/file/146594905/89002406/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Dak_Lak.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 37/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 36/2006/QĐ-UBND ngày 09/8/2006 của UBND tỉnh Đăk Lăk

Đơn giá xây dựng tỉnh Đăk Nông (http://www.4shared.com/file/146594934/d52a4753/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Dak_Nong.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 10/2006/QĐ-UBND ngày 23/3/2006 của UBND tỉnh Đắk Nông

Đơn giá xây dựng tỉnh Điện Biên (http://www.4shared.com/file/146594997/b6ccfe63/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Dien_Bien.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 11/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 10/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/2006 của UBND tỉnh Điện Biên.

Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Nai (http://www.4shared.com/file/146595036/8c497a95/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Dong_Nai.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 8778 và 8779/2006/QĐ-UBND, phần Khảo Sát số 8777/2006/QĐ-UBND ngày 21/09/2006 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đơn giá xây dựng tỉnh Đồng Tháp (http://www.4shared.com/file/146595077/9f228f07/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Dong_Thap.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 45 và 42/2006/QĐ-UBND ngày 24/8/2006 của UBND tỉnh Đồng Tháp

Đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai (http://www.4shared.com/file/146595122/93fde5fa/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Gia_Lai.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát XD số 94/2006/QĐ-UBND ngày 06/11/2006 của UBND tỉnh Gia Lai.

Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Nam (http://www.4shared.com/file/146595150/32b21211/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Ha_Nam.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 33/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 31/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 32/2006/QĐ-UBND ngày 27/10/2006 của UBND tỉnh Hà Nam.

Đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương (http://www.4shared.com/file/146595330/676c61f9/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Hai_Duong.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 4244/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 4245/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 4246/2006/QĐ-UBND ngày 11/12/2006 của UBND tỉnh Hải Dương

Đơn giá xây dựng T.P Hải Phòng (http://www.4shared.com/file/146595366/f3783089/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Hai_Phong.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2155/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2154/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng 2156/2006/QĐ-UBND ngày 29/09/2006 của UBND thành phố Hải Phòng

Đơn giá xây dựng tỉnh Hậu Giang (http://www.4shared.com/file/146595390/9d838973/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Hau_Giang.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 43/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 42/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 41/2006/QĐ-UBND ngày 13/11/2006 của UBND tỉnh Hậu Giang.

Đơn giá xây dựng tỉnh Hoà Bình (http://www.4shared.com/file/146595410/501515fe/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Hoa_Binh.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 19/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 16/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 18/2006/QĐ-UBND ngày 14/11/2006 của UBND tỉnh Hoà Bình.

Đơn giá xây dựng tỉnh Hưng Yên (http://www.4shared.com/file/146595444/2a0f25a2/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Hung_Yen.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 112/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 111/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 113/2006/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Hưng Yên.

Đơn giá xây dựng tỉnh Khánh Hoà (http://www.4shared.com/file/146595487/1fb33b14/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Khanh_Hoa.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 33/2007/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 32/2007/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 31/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2006 của UBND tỉnh Khánh Hòa

Đơn giá xây dựng tỉnh Kiên Giang (http://www.4shared.com/file/146595673/9cc237ac/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Kien_Giang.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát số 103/2006/QĐ-UBND ngày 14/07/2006 của UBND tỉnh Kiến Giang.

Đơn giá xây dựng tỉnh Kon Tum (http://www.4shared.com/file/146595754/3152aaba/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Kon_Tum.html)
Đơn giá XDCT phần Xây dựng tỉnh Kon Tum 28/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006

Đơn giá xây dựng tỉnh Lai Châu (http://www.4shared.com/file/146595773/9d005d9b/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Lai_Chau.html)
Đơn giá XDC-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 56/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 của UBND tỉnh Lai Châu.

Đơn giá xây dựng tỉnh Lâm Đồng (http://www.4shared.com/file/146595796/73e9849a/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Lam_Dong.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 43/2006, phần Lắp đặt số 42/2006 ngày 06/07/2006 tỉnh UBND tỉnh Lâm Đồng.

Đơn giá xây dựng tỉnh Lạng Sơn (http://www.4shared.com/file/146595949/5c66ca4c/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Lang_Son.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng, Lắp đặt và Khảo sát XD số 19/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Lạng Sơn

Đơn giá xây dựng tỉnh Long An (http://www.4shared.com/file/146595993/91d5d1f/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Long_An.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt số 60/2006/QĐ-UBND ngày 24/11/2006 của UBND Tỉnh Long An.

Đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định (http://www.4shared.com/file/146596019/3c75aa68/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Nam_Dinh.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2827/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2828/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 2829/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Nam Định.

Đơn giá xây dựng tỉnh Nghệ An (http://www.4shared.com/file/146596447/a1b3dbf6/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Nghe_An.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Nghệ An.

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Bình (http://www.4shared.com/file/146596910/4a782943/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Ninh_Binh.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1665/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2246/2006/QĐ-UBND ngày 24/10/2006 của UBND tỉnh Ninh Bình.

Đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận (http://www.4shared.com/file/146597080/2cd7cee0/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Ninh_Thuan.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 119/2006, phần Lắp đặt số 120/2006 ngày 31/05/2006 tỉnh UBND Ninh Thuận.

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Thọ (http://www.4shared.com/file/146597094/32a13bb8/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Phu_Tho.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 3571/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 3574/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 3572/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Đơn giá xây dựng tỉnh Phú Yên (http://www.4shared.com/file/146597131/b9e64d8a/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Phu_Yen.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1012/2006, phần Lắp đặt số 1012/2006 ngày 03/07/2006 tỉnh UBND tỉnh Phú Yên.

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Bình (http://www.4shared.com/file/146597165/c3fc7dd6/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Quang_Binh.html)
Đơn giá XDCT số 21/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh Quảng Bình.

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Nam (http://www.4shared.com/file/146597273/31c257fb/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Quang_Nam.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (http://www.4shared.com/file/146597313/665a9a4a/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Quang_Ngai.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ninh (http://www.4shared.com/file/146597854/9007250c/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Quang_Ninh.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 3777/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 3778/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát XD số 3779/2006/QĐ-UBND ngày 28/11/2006 của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị (http://www.4shared.com/file/146597896/d2bc0b2c/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Quang_Tri.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 62/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 63/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số 65/2006/QĐ-UBND ngày 3/8/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Đơn giá xây dựng tỉnh Sóc Trăng (http://www.4shared.com/file/146597973/3d97b81a/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Soc_Trang.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Sóc Trăng.

Đơn giá xây dựng tỉnh Sơn La (http://www.4shared.com/file/146598042/360ff096/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Son_La.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 58/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 61/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát số 60/2006/QĐ-UBND ngày 7/8/06 của UBND tỉnh Sơn La.

Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Bình (http://www.4shared.com/file/146598063/733ea282/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Thai_Binh.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 73/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 74/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 72/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh Thái Bình.

Đơn giá xây dựng tỉnh Thái Nguyên (http://www.4shared.com/file/146598577/6b839531/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Thai_Nguyen.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2279/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa (http://www.4shared.com/file/146598615/d191edc2/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Thanh_Hoa.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 2992/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 2993/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát Xây dựng số 2994/2006/QĐ-UBND ngày 19/10/2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá.

Đơn giá xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế (http://www.4shared.com/file/146598694/6e4f575c/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Thua_Thien_Hue.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đơn giá xây dựng tỉnh Tiền Giang (http://www.4shared.com/file/146598765/9f121132/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Tien_Giang.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Tiền Giang.

Đơn giá xây dựng tỉnh Trà Vinh (http://www.4shared.com/file/146598814/ac08f05e/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Tra_Vinh.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng và Lắp đặt 35 và 36/2006/QĐ-UBND ngày 15/09/2006 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Đơn giá xây dựng tỉnh Tuyên Quang (http://www.4shared.com/file/146598844/d17f041b/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Tuyen_Quang.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số /QĐ-UBND, phần Lắp đặt số /QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng số /QĐ-UBND ngày /2006 của UBND tỉnh Tuyên Quang.

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Long (http://www.4shared.com/file/146598885/acd7b81/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Vinh_Long.html)
Đơn giá XDCT-Phần Xây dựng số 1655/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt số 1654/2006/QĐ-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Đơn giá xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc (http://www.4shared.com/file/146598889/37b37aa/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Vinh_Phuc.html)
Đơn gia XDCT-Phần Xây dựng số 72a/2006/QĐ-UBND, phần Lắp đặt 72c/2006/QĐ-UBND, phần Khảo sát xây dựng 72b/2006/QĐ-UBND ngày 29/9/2006 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Đơn giá xây dựng tỉnh Yên Bái (http://www.4shared.com/file/146598919/d37be6d4/giaxaydungvn_-_Don_gia_-_Yen_Bai.html)
Đơn giá XDCT 188/2006/QĐ-UBND ngày 26/4/2006 của UBND tỉnh Yên Bái
Nguồn: http://www.giaxaydung.vn